Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie

Przedszkole Publiczne Nr 72 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści tekstowe zapisane w formie grafiki.
 • Niektóre zamieszczone informacje występują w postaci skanów lub plików PDF z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Błaszczyk-Orzechowska.
 • E-mail: pp72@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: +48914220278

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie
 • Adres: ul. W. Felczaka 14, 71-417 Szczecin
 • E-mail: pp72@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 914220278

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt 1 – ul. Wacława Felczaka 14, 71-417 Szczecin

 

 1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Wacława Felczaka 14. Aby dostać się do budynku, należy pokonać furtkę, schody a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie po wprowadzeniu kodu dostępu lub przez pracownika przedszkola po naciśnięciu dzwonka. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
 2. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.
 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Przed wejściem do budynku przedszkola wyznaczono i oznakowano miejsca dla opiekunów z małymi dziećmi.

 

Obiekt 2 – ul. Monte Cassino 31, 70-466 Szczecin

 1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Monte Cassino 31. Aby dostać się do budynku, należy pokonać furtkę, schody a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie po użyciu indywidualnego identyfikatora zbliżeniowego (breloka) lub przez pracownika przedszkola po naciśnięciu dzwonka. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
 2. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.
 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Przed wejściem do budynku przedszkola wyznaczono i oznakowano miejsca dla opiekunów z małymi dziećmi.